100 هزار تومان (عیدانه)
اشتراک ماهیانه
با تهیه اشتراک ماهیانه ، به تمام پروژه ها و محصولات الف میکس ، به مدت یک ماه دسترسی خواهید داشت و می توانید بدون خرید  پروژه ها را دانلود نمایید.
500 هزار تومان
اشتراک طلایی
با تهیه اشتراک طلایی، به تمام پروژه ها و محصولات الف میکس ، به مدت یک سال دسترسی خواهید داشت و می توانید پروژه ها را بدون پرداخت ، دانلود نمایید. این اشتراک ، پیش خرید تمام پروژه های یک سال آینده نیز خواهد بود !!!